You are here: Home  /  ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE BEPALINGEN

1. Aanbiedingen overeenkomst

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,

rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij leverancier

goederen en/of diensten van welke aard ook aan cliënt levert.

Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts

geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Alle aanbiedingen en andere uitingen van leverancier zijn vrijblijvend,

tenzij door leverancier schriftelijk uitdrukkelijk anders is

aangegeven. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de

door of namens hem aan leverancier opgegeven maten, eisen, specificaties

van de prestatie en andere gegevens waarop leverancier zijn

aanbieding baseert.

1.3 Toepasselijkheid van inkoop of andere voorwaarden van cliënt

wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of

vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene

voorwaarden volledig van kracht blijven.

1.5 Leverancier kan steeds (nadere) eisen stellen aan communicatie

tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per email.

2. Prijs en betaling

2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen

welke van overheidswege worden opgelegd.

2.2 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van

cliënt, geldt dat leverancier gerechtigd is schriftelijk op een termijn van

ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te

passen. Indien cliënt niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke

aanpassing, is cliënt gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving

de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de

aanpassing in werking zou treden.

2.3 Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop leverancier

de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan cliënt in

rekening brengt, vastleggen. Facturen worden door cliënt betaald

volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van

een specifieke regeling zal cliënt binnen dertig dagen na factuurdatum

betalen. Cliënt is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van

een betaling.

2.4 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is

cliënt, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over

het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien cliënt na

aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen,

kan leverancier de vordering uit handen geven, in welk geval cliënt

naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot

vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder

kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte

vastgestelde kosten. Tevens is cliënt de door leverancier gemaakte

kosten van een mislukte mediation verschuldigd indien cliënt bij vonnis

wordt veroordeeld tot geheel of gedeeltelijke betaling van het openstaande

bedrag.

3. Vertrouwelijke gegevens, overname personeel en privacy

3.1 Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen

gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van

vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht

openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke

gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor

deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk

beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.

3.2 Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst

evenals één jaar na beëindiging daarvan slechts na voorafgaande

schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de

andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de

overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect,

voor zich laten werken. Leverancier zal de betreffende toestemming in

voorkomend geval niet onthouden indien cliënt een passende schadeloosstelling

heeft aangeboden.

3.3 Cliënt vrijwaart leverancier voor aanspraken van personen van wie

persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader

van een persoonsregistratie die door cliënt wordt gehouden of waarvoor

cliënt uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij

cliënt bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen

uitsluitend aan leverancier toerekenbaar zijn.

4. Voorbehoud van eigendom en rechten, zaaksvorming en

retentie

4.1 Alle aan cliënt geleverde zaken blijven eigendom van leverancier

totdat alle bedragen die cliënt verschuldigd is voor de krachtens de

overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten

werkzaamheden, evenals alle overige bedragen die cliënt wegens

het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig

aan leverancier zijn voldaan. Een cliënt die als wederverkoper optreedt,

zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van

leverancier mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk

is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien cliënt

(mede) uit door leverancier geleverde zaken een nieuwe zaak vormt,

vormt cliënt die zaak slechts voor leverancier en houdt cliënt de nieuw

gevormde zaak voor leverancier totdat cliënt alle uit hoofde van de

overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; leverancier heeft

in dat geval tot het moment van volledige voldoening door cliënt alle

rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.

4.2 Rechten worden in voorkomend geval aan cliënt steeds verleend

of overgedragen onder de voorwaarde dat cliënt de daarvoor overeengekomen

vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

4.3 Leverancier kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen

of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens,

documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening

van leverancier onder zich houden, ondanks een bestaande

verplichting tot afgifte, totdat cliënt alle aan leverancier verschuldigde

bedragen betaald heeft.

5. Risico

5.1 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten,

programmatuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn,

gaat op cliënt over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht

van cliënt of een hulppersoon van cliënt zijn gebracht.

6. Rechten van intellectuele of industriële eigendom

6.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de

krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde

programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen

zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes,

evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij leverancier,

diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Cliënt verkrijgt

uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet

uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht

van cliënt tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden

of andere materialen is uitgesloten. Een aan cliënt toekomend

recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.

6.2 Indien in afwijking van artikel 6.1 leverancier bereid is zich te

verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele of industriële

eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en

uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk

overeenkomen dat rechten intellectuele of industriële eigendom

ten aanzien van specifiek voor cliënt ontwikkelde programmatuur,

websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zullen

gaan op cliënt, dan laat dit de bevoegdheid van leverancier onverlet om

de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene

beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen

en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe

te passen en te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden.

Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele of industriële

eigendom het recht van leverancier aan om ten behoeve van zichzelf

of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die

welke ten behoeve van cliënt zijn of worden gedaan.

6.3 Het is cliënt niet toegestaan enige aanduiding betreffende het

vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken,

handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom

uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of

materialen te verwijderen of te wijzigen.

6.4 Het is leverancier toegestaan technische maatregelen te nemen

ter bescherming van de programmatuur of met het oog op overeengekomen

beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de programmatuur.

Het is cliënt niet toegestaan een dergelijke technische

maatregel te verwijderen of te ontwijken. Indien beveiligingsmaatregelen

tot gevolg hebben dat cliënt geen reservekopie van programmatuur

kan maken, zal leverancier cliënt desgevraagd een reservekopie ter

beschikking stellen.

6.5 Tenzij leverancier een reservekopie van de programmatuur aan

cliënt ter beschikking stelt, mag cliënt één reservekopie van de

programmatuur maken, welke uitsluitend gebruikt mag worden ter

bescherming tegen onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Installatie

van de reservekopie geschiedt slechts na onvrijwillig bezitsverlies of

beschadiging. Een reservekopie dient te zijn voorzien van dezelfde

labels en aanduidingen van auteursrecht als aanwezig op het oorspronkelijke

exemplaar (zie artikel 6.3).

6.6 Met inachtneming van de overige bepalingen van deze algemene

voorwaarden is cliënt gerechtigd tot verbetering van fouten in hem ter

beschikking gestelde programmatuur als dat noodzakelijk is voor het

met de programmatuur beoogde gebruik. Waar in deze algemene

voorwaarden sprake is van ‘fouten’, wordt daaronder verstaan het

substantieel niet voldoen aan de door leverancier schriftelijk kenbaar

gemaakte functionele of technische specificaties en, ingeval van maatwerkprogrammatuur

en websites, aan de tussen partijen schriftelijk

uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties.

Van een fout is alleen sprake indien cliënt deze kan aantonen en indien

deze reproduceerbaar is. Cliënt is gehouden van fouten onverwijld

melding aan leverancier te maken.

6.7 Leverancier vrijwaart cliënt tegen elke rechtsvordering van een

derde welke gebaseerd is op de bewering dat door leverancier zelf

ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of

andere materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht

van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat

cliënt leverancier onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en

de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak,

waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan

leverancier. Cliënt zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking

aan leverancier verlenen om zich, indien nodig in naam van

cliënt, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot

vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i)

met door cliënt ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan

leverancier ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen

die cliënt in de programmatuur, website, databestanden,

apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door derden

heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat

de door leverancier zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden,

apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig

aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom

of indien naar het oordeel van leverancier een gerede kans

bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal leverancier zo

mogelijk zorg dragen dat cliënt het geleverde, of functioneel gelijkwaardige

andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur

of de betreffende andere materialen ongestoord kan blijven gebruiken,

bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreukmakende onderdelen of

door verwerving van een gebruiksrecht ten behoeve van cliënt. Indien

leverancier naar zijn uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor

hem (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorg dragen dat

cliënt het geleverde ongestoord kan blijven gebruiken, zal leverancier

het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek

van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. Leverancier zal zijn

keuze in dit kader niet maken dan na overleg met cliënt. Iedere andere

of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van leverancier

wegens schending van rechten van intellectuele of industriële

eigendom van een derde is geheel uitgesloten, daaronder begrepen

aansprakelijkheid en vrijwarings-verplichtingen van leverancier voor

inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde

programmatuur, websites, databestanden, apparatuur en/of materialen

(i) in een niet door leverancier gemodificeerde vorm, (ii) in samenhang

met niet door leverancier geleverde of verstrekte zaken of programmatuur

of (iii) op een andere wijze dan waarvoor de apparatuur, programmatuur,

websites, databestanden en/of andere materialen zijn ontwikkeld

of bestemd.

6.8 Cliënt garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten

tegen beschikbaarstelling aan leverancier van apparatuur, programmatuur,

voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek,

domeinnamen, logo’s etc.), databestanden, of andere materialen, waaronder

ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie

of incorporatie (bijv. in een website). Cliënt zal leverancier vrijwaren

tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar

stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk

maakt op enig recht van derden.

7. Medewerking door cliënt; telecommunicatie

7.1 Cliënt zal leverancier steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering

van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen

verschaffen en alle medewerking verlenen, waaronder het

verstrekken van toegang tot zijn gebouwen. Indien cliënt in het kader

van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst

eigen personeel inzet, zal dit personeel beschikken over de

noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteit en kwaliteit.

7.2 Cliënt draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing

in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites,

databestanden en andere producten en materialen en van de door leverancier

te verlenen diensten, en is eveneens verantwoordelijk voor de

controle- en beveiligings-procedures en een adequaat systeembeheer.

7.3 Indien cliënt programmatuur, websites, materialen, databestanden

of gegevens op een informatiedrager aan leverancier ter beschikking

stelt, zullen deze voldoen aan de door leverancier voorgeschreven

specificaties.

7.4 Indien cliënt de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke

gegevens, apparatuur, programmatuur of medewerkers niet,

niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van

leverancier stelt of indien cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen

voldoet, heeft leverancier het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting

van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om

de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven

in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van leverancier

tot uitoefening van enig ander wettelijk recht.

7.5 Ingeval medewerkers van leverancier op locatie van cliënt werkzaamheden

verrichten, draagt cliënt kosteloos zorg voor de door die

medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte

met computer- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten

zullen voldoen aan alle geldende (wettelijke) eisen en voorschriften

betreffende arbeidsomstandigheden. Cliënt vrijwaart leverancier voor

aanspraken van derden, waaronder medewerkers van leverancier, die

in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke

het gevolg is van handelen of nalaten van cliënt of van onveilige situaties

in diens organisatie. Cliënt zal de binnen zijn organisatie geldende

huis- en beveiligingsregels tijdig aan de in te zetten medewerkers van

leverancier kenbaar maken.

7.6 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt

gemaakt van telecommunicatie-faciliteiten, waaronder internet, is

cliënt verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige en adequate

beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder

direct gebruik en beheer van leverancier staan. Leverancier is nimmer

aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissie-fouten, storingen

of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij cliënt bewijst dat

deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van

leverancier of diens leidinggevenden. Indien bij de uitvoering van de

overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten is

leverancier gerechtigd cliënt toegangs- of identificatiecodes toe te

wijzen. Leverancier kan toegewezen toegangs- of identificatiecodes

wijzigen. Cliënt behandelt de toegangscodes vertrouwelijk en met zorg

en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar.

Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het

gevolg zijn van misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt

gemaakt.

8. Leveringstermijnen

8.1 Alle door leverancier genoemde of overeengekomen (leverings)-

termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens

die bij het aangaan van de overeenkomst aan leverancier bekend

waren. Leverancier spant zich er naar behoren voor in overeengekomen

(leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele

overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)-

termijn brengt leverancier niet in verzuim. In alle gevallen, derhalve

ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn

overeengekomen, komt leverancier wegens tijdsoverschrijding eerst in

verzuim nadat cliënt hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

Leverancier is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen

die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het

aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald

kunnen worden. Evenmin is leverancier gebonden aan een al dan niet

uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of

omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties

etc.) zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn

dreigt, zullen leverancier en cliënt zo spoedig mogelijk in overleg treden.

9. Beëindiging overeenkomst

9.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van

de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle

gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke

ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor

zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming

van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

9.2 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door

volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door

elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen door

schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen

uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging

een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen

wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

9.3 In afwijking van wat de wet daaromtrent door middel van regelend

recht heeft bepaald, kan cliënt een overeenkomst van dienstverlening

slechts opzeggen in de gevallen geregeld in deze voorwaarden.

9.4 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling

met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen

indien de wederpartij -al dan niet voorlopig- surséance van betaling

wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt

aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt

geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of

samenvoeging van ondernemingen. Leverancier is wegens deze beëindiging

nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel

tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van cliënt

vervalt het recht tot gebruik van aan cliënt ter beschikking gestelde

programmatuur van rechtswege.

9.5 Indien cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in

artikel 9.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft

ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende

betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij

cliënt bewijst dat leverancier ten aanzien van die prestaties in verzuim

is. Bedragen die leverancier vóór de ontbinding heeft gefactureerd in

verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds

naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van

het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden

op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

10. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring

10.1 De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare

tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot

vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor

die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst

hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan

één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het

totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In

geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer

bedragen dan € 500.000 ((vijfhonderd duizend Euro). Onder directe

schade wordt uitsluitend verstaan:

a. redelijke kosten die cliënt zou moeten maken om de prestatie van

leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende

schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door

of op vordering van cliënt wordt ontbonden.

b. redelijke kosten die cliënt heeft gemaakt voor het noodgedwongen

langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en

daarmee samenhangende voorzieningen doordat leverancier op een

voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd

met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde

levering;

c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de

omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op

directe schade in de zin van deze voorwaarden;

d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van

schade, voor zover cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot

beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

10.2 De aansprakelijkheid van leverancier voor schade door dood of

lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt

totaal nimmer meer dan EUR 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftig

duizend Euro).

10.3 Aansprakelijkheid van leverancier voor indirecte schade, gevolgschade,

gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill,

schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken

van afnemers van cliënt, verminking of verlies van data, schade

verband houdende met het gebruik van door cliënt aan leverancier

voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade

verband houdende met de inschakeling van door cliënt aan leverancier

voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan

genoemd in artikel 10.1 en 10.2, uit welken hoofde dan ook, is

uitgesloten.

10.4 De in voorgaande leden van dit artikel 10 genoemde beperkingen

komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van

opzet of grove schuld van leverancier of diens leidinggevenden.

10.5 De aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming

in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen

slechts indien cliënt leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in

gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming

wordt gesteld, en leverancier ook na die termijn toerekenbaar

te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De

ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke

omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat leverancier in

staat is adequaat te reageren.

10.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding

is steeds dat cliënt de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan

daarvan schriftelijk bij leverancier meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding

tegen leverancier vervalt door het enkele verloop van 24

maanden na het ontstaan van de vordering.

10.7 Cliënt vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden wegens

productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product

of systeem dat door cliënt aan een derde is geleverd en dat mede

bestond uit door leverancier geleverde apparatuur, programmatuur

of andere materialen, behoudens indien en voor zover cliënt bewijst

dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of

andere materialen.

10.8 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)-

personen waarvan leverancier zich ter uitvoering van de overeenkomst

bedient.

11. Overmacht

11.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige

verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers

van leverancier, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van

toeleveranciers die door cliënt aan leverancier zijn voorgeschreven

evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden

waarvan het gebruik door cliënt aan leverancier is voorgeschreven.

11.2 Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft

geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke

ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst

gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend,

zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

12. Toepasselijk recht en geschillen

12.1 De overeenkomsten tussen leverancier en cliënt worden beheerst

door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag

1980 is uitgesloten.

12.2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten tussen leverancier en cliënt zullen worden beslecht ten overstaan van de bevoegde rechter te Rotterdam.

12.3 Teneinde een minnelijke oplossing van een bestaand of mogelijk

toekomstig geschil te beproeven, kan de meest gerede partij steeds

een ICT-mediation conform het ICT-mediation reglement van de

Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag beginnen.

ICT-mediation conform dit reglement is gericht op bemiddeling door

een of meer mediators. Deze procedure leidt niet tot een voor partijen

bindend oordeel. Deelname aan deze procedure geschiedt op basis van

vrijwilligheid. Het bepaalde in dit artikellid verzet zich er niet tegen dat

een partij die dat wenst, de procedure van ICT-mediation passeert en

al aanstonds de in artikel 12.2 genoemde geschillenregeling volgt.

COMPUTERSERVICE

De in dit hoofdstuk “Computerservice” vermelde bepalingen zijn, naast

de Algemene Bepalingen uit deze algemene voorwaarden, van toepassing

indien leverancier diensten op het gebied van computerservice

verleent, waaronder wordt verstaan de automatische verwerking van

gegevens met behulp van door leverancier beheerde programmatuur

en apparatuur.

13. Duur

13.1 Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of

regelmatig verlenen van computerservice, wordt de overeenkomst

aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke

waarvan een duur van één jaar geldt. De duur van de overeenkomst

wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke

periode verlengd, tenzij cliënt of leverancier de overeenkomst schriftelijk

beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden

voor het einde van de betreffende periode.

14. Uitvoering van de werkzaamheden

14.1 Leverancier verricht de computerservice slechts in opdracht van

cliënt. Indien leverancier krachtens een bevoegd gegeven bevel van

een overheidsinstantie computerservice verricht met betrekking tot

gegevens van cliënt of zijn personeel, zullen alle daaraan verbonden

kosten aan cliënt in rekening worden gebracht. Leverancier zal de

computerservice met zorg verrichten overeenkomstig de met cliënt

schriftelijk vastgelegde procedures en afspraken.

14.2 Alle door leverancier te verwerken gegevens zullen overeenkomstig

de door leverancier te stellen voorwaarden door cliënt worden

geprepareerd en aangeleverd. Cliënt zal de te verwerken gegevens

brengen naar en de resultaten van de verwerking ophalen van de

plaats waar leverancier de computerservice uitvoert. Transport en

transmissie, op welke wijze dan ook, geschieden voor rekening en risico

van cliënt, ook indien deze door leverancier worden uitgevoerd of

verzorgd.

14.3 Cliënt staat er voor in dat alle door hem aan leverancier ter uitvoering

van de computerservice ter beschikking gestelde materialen,

gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist en

volledig zijn en dat alle aan leverancier verstrekte informatiedragers

voldoen aan de specificaties van leverancier.

14.4 Alle door leverancier bij de computerservice gebruikte apparatuur,

programmatuur en andere zaken blijven het eigendom respectievelijk

voorwerp van intellectuele en industriële eigendom van leverancier, ook

indien cliënt een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of aanschaffen

ervan door leverancier. Leverancier kan de van cliënt ontvangen

producten en gegevens en de gegenereerde resultaten van de verwerking

onder zich houden totdat cliënt alle aan leverancier verschuldigde

bedragen betaald heeft.

14.5 Leverancier kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de

computerservice aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering

van de bij cliënt geldende procedures tot gevolg hebben, zal

leverancier cliënt hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de

kosten van deze verandering voor rekening van cliënt. In dat geval kan

cliënt de overeenkomst schriftelijk door opzegging beëindigen tegen de

datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging

verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door

bevoegde instanties gegeven voorschriften of leverancier de kosten

van deze wijziging voor zijn rekening neemt.

14.6 Leverancier spant zich er naar beste kunnen voor in dat de door

hem bij de uitvoering van de computerservice gebruikte programmatuur

tijdig wordt aangepast aan wijzigingen in de door hem in het

kader van zijn dienstverlening beheerde Nederlandse wet- en regelgeving.

Op verzoek zal leverancier tegen zijn gebruikelijke tarieven

cliënt adviseren over de gevolgen van deze aanpassingen voor cliënt.

15. Beveiliging, privacy en bewaartermijnen

15.1 Leverancier voldoet aan de verplichtingen die uit hoofde van

de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens als

bewerker op hem rusten. Leverancier zal zorgdragen voor passende

technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te

beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige

verwerking.

15.2 Cliënt staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende

de verwerking van persoonsgegevens, daaronder begrepen de

voorschriften die bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens

zijn gegeven, stipt in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven

aanmeldingen zijn verricht en alle vereiste toestemmingen

tot verwerking van persoonsgegevens zijn verkregen. Cliënt zal

leverancier alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk

verstrekken.

15.3 Cliënt vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden die

jegens leverancier mochten worden ingesteld wegens een niet aan

leverancier toe te rekenen schending van de Wet Bescherming

Persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking

van persoonsgegevens.

15.4 Cliënt vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden,

waaronder overheidsinstellingen, die jegens leverancier mochten

worden ingesteld wegens schending van wetgeving inzake de wettelijke

bewaartermijnen.

16. Garantie

16.1 Leverancier is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid

en volledigheid van de resultaten van de computerservice. Cliënt zal na

ontvangst deze resultaten zelf controleren. Leverancier staat er niet

voor in dat de computerservice foutloos of zonder onderbrekingen

wordt verleend. Indien gebreken in de resultaten van de computerservice

een direct gevolg zijn van producten, programmatuur, informatiedragers,

procedures of bedieningshandelingen waarvoor leverancier uit

hoofde van de overeenkomst uitdrukkelijk verantwoordelijk is, zal

leverancier de computerservice herhalen teneinde naar beste vermogen

deze onvolkomenheden te herstellen, mits cliënt de onvolkomenheden

zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na ontvangst van

de resultaten van de computerservice, schriftelijk en gedetailleerd aan

leverancier kenbaar maakt. Slechts indien gebreken in de computerservice

aan leverancier toerekenbaar zijn, wordt de herhaling gratis

uitgevoerd. Indien gebreken niet zijn toe te rekenen aan leverancier

en/of de gebreken het gevolg zijn van fouten of onvolkomenheden van

cliënt, zoals het aanleveren van onjuiste of onvolledige informatie, zal

leverancier de kosten van een eventuele herhaling volgens zijn gebruikelijke

tarieven aan cliënt in rekening brengen. Indien herstel van aan

leverancier toerekenbare gebreken technisch of redelijkerwijs niet

mogelijk is, zal leverancier de voor de betreffende computerservice

door cliënt verschuldigde bedragen crediteren, zonder verder of

anderszins jegens cliënt aansprakelijk te zijn. Aan cliënt komen geen

andere rechten wegens gebreken in de computerservice toe dan die

welke in deze garantieregeling zijn beschreven.

DIENSTVERLENING

De in dit hoofdstuk “Dienstverlening” vermelde bepalingen zijn, naast

de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing

indien leverancier diensten verleent, zoals advisering, toepasbaarheidsonderzoek,

consultancy, opleidingen, cursussen, trainingen,

ondersteuning, detachering, hosting, het ontwerpen, ontwikkelen,

implementeren of beheren van programmatuur, websites of informatiesystemen

en dienstverlening met betrekking tot netwerken. Deze

bepalingen laten de in deze algemene voorwaarden opgenomen

bepalingen betreffende specifieke diensten, zoals computerservice, de

ontwikkeling van programmatuur en onderhoud, onverlet.

17. Uitvoering

17.1 Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening

met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig

de met cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle

diensten van leverancier worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis,

tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst

leverancier uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende

resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden steeds

slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.

17.2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal

plaatsvinden, is leverancier gerechtigd de aanvang van de diensten die

tot een fase behoren uit te stellen totdat cliënt de resultaten van de

daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

17.3 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is

leverancier gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige

en verantwoord gegeven aanwijzingen van cliënt op te volgen.

Leverancier is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of

omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen;

indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de

desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 18.

17.4 Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met

het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is leverancier steeds

gerechtigd na overleg met cliënt deze persoon te vervangen door een

of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

17.5 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema

zijn alle bedragen die betrekking hebben op door leverancier

verleende diensten eens per kalendermaand achteraf verschuldigd.

18. Wijziging en meerwerk

18.1 Indien leverancier op verzoek of met voorafgaande instemming

van cliënt werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die

buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening

vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door cliënt worden

vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van leverancier. Van meerwerk

is eveneens sprake indien een systeemanalyse, een ontwerp of

specificaties worden uitgebreid of gewijzigd. Leverancier is nimmer

verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat

daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten

18.2 Cliënt aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als

bedoeld in artikel 18.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van

voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden

van cliënt en leverancier, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat

zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk

voordoet, is voor cliënt nimmer grond voor ontbinding of beëindiging

van de overeenkomst.

18.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken,

zal leverancier cliënt desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over

de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

19. Opleidingen, cursussen en trainingen

19.1 Voor zover de dienstverlening van leverancier bestaat uit het

verzorgen van een opleiding, cursus of training, kan leverancier steeds

vóór de aanvang daarvan de terzake verschuldigde betaling verlangen.

De gevolgen van een annulering van deelname aan een opleiding,

cursus of training worden beheerst door de bij leverancier gebruikelijke

regels.

19.2 Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van

leverancier aanleiding geeft, is leverancier gerechtigd de opleiding,

cursus of training te combineren met één of meer andere opleidingen,

cursussen of trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip

te laten plaatsvinden.

20. Detachering

20.1 Van detachering in de zin van deze voorwaarden is sprake als

leverancier een medewerker (hierna: de gedetacheerde medewerker)

aan cliënt ter beschikking stelt teneinde deze medewerker onder

toezicht en leiding c.q. regie van cliënt werkzaamheden te laten uitvoeren.

20.2 Leverancier spant zich er voor in dat de gedetacheerde medewerker

gedurende de duur van de overeenkomst beschikbaar blijft,

onverminderd het gestelde in artikel 17.4 inzake vervanging.

20.3 Cliënt is gerechtigd om vervanging van de gedetacheerde medewerker

te verzoeken (i) indien de gedetacheerde medewerker aantoonbaar

niet aan uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitseisen voldoet en

cliënt dit binnen drie werkdagen na de aanvang van de werkzaamheden

schriftelijk aan leverancier kenbaar maakt, dan wel (ii) ingeval

van langdurige ziekte of uitdiensttreding van de gedetacheerde medewerker.

Leverancier zal aan het verzoek onverwijld met prioriteit

aandacht geven. Leverancier staat er niet voor in dat vervanging

steeds mogelijk is. Indien vervanging niet of niet aanstonds mogelijk

is, vervallen de aanspraken van cliënt op verdere nakoming van de

overeenkomst evenals alle aanspraken van cliënt wegens nietnakoming

van de overeenkomst. Betalings-verplichtingen van cliënt

betreffende de verrichte werkzaamheden blijven in stand.

20.4 Leverancier is gehouden tot tijdige en volledige afdracht van de

voor de gedetacheerde medewerker in verband met de overeenkomst

te betalen loonbelasting en (voorschot-)premies voor sociale verzekeringen.

Leverancier vrijwaart cliënt voor alle wettelijke aanspraken van

de belastingdienst respectievelijk sociale verzekeringsinstanties met

betrekking tot belastingen en sociale verzekeringspremies welke direct

samenhangen met de terbeschikkingstelling door leverancier van de

gedetacheerde medewerker (de zgn. inlenersaansprakelijkheid), mits

cliënt de afwikkeling van de betreffende aanspraken geheel aan leverancier

overlaat, hem daarbij alle medewerking verleent en hem alle

benodigde informatie en, indien door leverancier gewenst, procesvolmachten

verstrekt.

20.5 Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de selectie van

de medewerker dan wel voor de resultaten van werkzaamheden die

onder toezicht en leiding c.q. regie van cliënt tot stand zijn gekomen.

ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR

De in dit hoofdstuk “Ontwikkeling van programmatuur” vermelde bepalingen

zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene

voorwaarden en de bijzondere bepalingen uit het hoofdstuk “Dienstverlening”,

van toepassing indien leverancier in opdracht van cliënt

programmatuur ontwikkelt en deze eventueel installeert. Op deze

programmatuur is ook het hoofdstuk “Gebruik en onderhoud van

programmatuur” van toepassing, behalve voor zover daarvan in dit

hoofdstuk wordt afgeweken. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en

verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computer-programmatuur

in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en

vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede

op de daarbij behorende documentatie. Daar waar in dit hoofdstuk over

programmatuur wordt gesproken, zijn daarmee tevens bedoeld websites.

21. Ontwikkeling van programmatuur

21.1 Indien niet reeds bij het aangaan van de overeenkomst specificaties

of een ontwerp van de te ontwikkelen programmatuur aan leverancier

ter hand zijn gesteld, zullen partijen in overleg schriftelijk

specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke

manier dit zal geschieden. Leverancier zal de ontwikkeling van de

programmatuur met zorg uitvoeren op basis van de door cliënt te

verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie

waarvan cliënt instaat. Indien partijen het gebruik van een ontwikkelingsmethode

zijn overeengekomen die zich er door kenmerkt dat het

ontwerpen en/of het ontwikkelen van onderdelen van de programmatuur

onderworpen is aan een nadere, tijdens de uitvoering van de overeenkomst

te bepalen prioriteitstelling, zal deze prioriteitstelling steeds

in overleg tussen partijen tot stand komen.

21.2 Leverancier is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid,

volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde

gegevens, specificaties of ontwerpen te onderzoeken en bij constatering

van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden

op te schorten totdat cliënt de betreffende onvolkomenheden

heeft weggenomen.

21.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 verkrijgt cliënt slechts het

recht tot gebruik van de programmatuur in zijn eigen bedrijf of organisatie.

Slechts indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen,

kan de broncode van de programmatuur en de bij de

ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie

aan cliënt ter beschikking worden gesteld, in welk geval cliënt gerechtigd

zal zijn in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen. Indien

leverancier in rechte gehouden wordt de broncode en/of de technische

documentatie aan cliënt ter beschikking te stellen, kan leverancier

daarvoor een redelijke vergoeding verlangen.

22. Aflevering, installatie en acceptatie

22.1 Leverancier zal de te ontwikkelen programmatuur aan cliënt

zoveel mogelijk conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren

en installeren, dit laatste slechts indien een door leverancier uit te voeren

installatie schriftelijk is overeengekomen. Bij gebreke van uitdrukkelijke

afspraken daaromtrent zal cliënt zelf de programmatuur installeren,

inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte

apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk

anders overeengekomen is leverancier niet verplicht tot het uitvoeren

van dataconversie.

22.2 Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode

veertien dagen na aflevering of, indien een door leverancier uit

te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van

de installatie. Gedurende de testperiode is het cliënt niet toegestaan de

programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken.

Leverancier kan steeds verlangen, derhalve ook indien zulks niet

uitdrukkelijk is overeengekomen, dat cliënt met voldoende gekwalificeerd

personeel een deugdelijke test van voldoende omvang en

diepgang uitvoert op (tussen-)resultaten van de ontwikkelingswerkzaamheden

en dat de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk en

begrijpelijk aan leverancier worden gerapporteerd.

22.3 De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:

a. indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen:

bij de aflevering of, indien een door leverancier uit te voeren installatie

schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan

wel

b. indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen: op

de eerste dag na de testperiode, dan wel

c. indien leverancier vóór het einde van de testperiode een testrapport

als bedoeld in artikel 22.5 ontvangt: op het moment dat de in dat

testrapport genoemde fouten in de zin van artikel 6.6 zijn hersteld,

onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel

22.6 aan acceptatie niet in de weg staan. In afwijking hiervan zal de

programmatuur, indien cliënt daarvan vóór het moment van een uitdrukkelijke

acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele

doeleinden maakt, gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang

van dat gebruik.

22.4 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest

blijkt dat de programmatuur fouten bevat die de voortgang van de

acceptatietest belemmeren, zal cliënt leverancier hierover schriftelijk

gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken

wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering

is opgeheven.

22.5 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest

blijkt dat de programmatuur fouten in de zin van artikel 6.6 bevat, zal

cliënt leverancier uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door

middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten

informeren. Leverancier zal zich naar beste vermogen inspannen de

bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij

leverancier gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of

probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

22.6 Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op

andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen

uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het

bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve

ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg

staan, onverminderd de verplichting van leverancier om deze kleine

fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 25, indien toepasselijk,

te herstellen. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden

met betrekking tot aspecten van de programmatuur die slechts

subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals de vormgeving van

gebruikersinterfaces.

22.7 Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd

en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of

onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een

ander onderdeel onverlet

22.8 Acceptatie van de programmatuur op een der wijzen als bedoeld

in artikel 22.3 heeft tot gevolg dat leverancier ten volle gekweten is

voor de nakoming van zijn verplichtingen inzake de ontwikkeling en

terbeschikkingstelling van de programmatuur en, indien in voorkomend

geval tevens de installatie door leverancier is overeengekomen, van

zijn verplichtingen inzake de installatie van de programmatuur.

Acceptatie van de programmatuur doet niets af aan de rechten van

cliënt op grond van artikel 22.6 betreffende kleine gebreken en artikel

25 betreffende garantie.

22.9 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema

zijn alle bedragen die betrekking hebben op het ontwikkelen

van de programmatuur, verschuldigd bij de aflevering van de programmatuur

dan wel, indien in voorkomend geval tevens een door leverancier

uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij voltooiing

van de installatie.

GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN PROGRAMMATUUR

De in dit hoofdstuk “Gebruik en onderhoud van programmatuur”

vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze

algemene voorwaarden, van toepassing op alle door leverancier ter beschikking

gestelde programmatuur. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten

en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur

in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm

en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal,

alsmede op daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van

eventueel door leverancier te verstrekken nieuwe versies. Daar waar in

dit hoofdstuk over programmatuur wordt gesproken, zijn daarmee

tevens bedoeld websites.

23. Gebruiksrecht

23.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 verleent leverancier cliënt

het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Cliënt

zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds

stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden

bepaalde omvat het gebruiksrecht van cliënt uitsluitend het

recht de programmatuur te laden en uit te voeren.

23.2 De programmatuur mag door cliënt uitsluitend in zijn eigen bedrijf

of organisatie worden gebruikt op de ene verwerkingseenheid en voor

een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het

gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets anders is

overeengekomen, gelden de verwerkingseenheid van cliënt waarop de

programmatuur voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen

dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is

aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor

het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing van de bedoelde

verwerkingseenheid kan de programmatuur voor de duur van de

storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het

gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere verwerkingseenheden

voor zover dat uit de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt.

23.3 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is cliënt niet toegestaan

de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te

verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop

beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan

ook ter beschikking van een derde te stellen, een derde al dan niet op

afstand toegang te geven tot de programmatuur of de programmatuur

bij een derde ter hosting onder te brengen, ook niet indien de betreffende

derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van cliënt

gebruikt. Cliënt zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het

kader van het herstellen van fouten. Cliënt zal de programmatuur niet

gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve

van derden (‘time-sharing’). De broncode van de programmatuur en de

bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische

documentatie worden niet aan cliënt ter beschikking gesteld, ook niet

indien cliënt bereid is voor deze terbeschikkingstelling een financiële

vergoeding te voldoen. Cliënt erkent dat de broncode een vertrouwelijk

karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van leverancier bevat.

23.4 Onverwijld na het einde van het gebruiksrecht van de programmatuur

zal cliënt alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur

aan leverancier retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen

dat cliënt bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende

exemplaren zal vernietigen, zal cliënt van zodanige vernietiging

leverancier onverwijld schriftelijk melding maken.

24. Aflevering, installatie en acceptatie

24.1 Leverancier zal de programmatuur op de overeengekomen soort

en formaat informatiedragers aan cliënt afleveren en, indien een door

leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, de

programmatuur bij cliënt installeren. Bij gebreke van uitdrukkelijke

afspraken daaromtrent zal cliënt zelf de programmatuur installeren,

inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte

apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk

anders overeengekomen is leverancier niet verplicht tot het uitvoeren

van dataconversie.

24.2 Indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen

is het bepaalde in de artikelen 22.2 tot en met 22.7 van

overeenkomstige toepassing. Indien partijen geen acceptatietest zijn

overeengekomen, aanvaardt cliënt de programmatuur in de staat

waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt, derhalve met

alle zichtbare en onzichtbare fouten en andere gebreken, onverminderd

de verplichtingen van leverancier ingevolge de garantie van artikel

25. In alle gevallen geldt het bepaalde in artikel 22.8 onverminderd.

24.3 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema

zijn alle bedragen die betrekking hebben op de terbeschikkingstelling

van programmatuur en het recht tot gebruik van de

programmatuur verschuldigd bij de aflevering van de programmatuur

dan wel, indien in voorkomend geval tevens een door leverancier uit te

voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij voltooiing van de

installatie.

25. Garantie

25.1 Leverancier zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen fouten

in de programmatuur in de zin van artikel 6.6 binnen een redelijke

termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden

na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen,

binnen drie maanden na acceptatie gedetailleerd omschreven

schriftelijk bij leverancier zijn gemeld. Leverancier garandeert niet dat

de programmatuur zonder onderbreking, fouten of overige gebreken

zal werken of dat alle fouten en overige gebreken worden verbeterd.

Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de programmatuur in

opdracht van cliënt is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in

welk geval leverancier volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van

herstel in rekening zal brengen. Leverancier kan volgens zijn gebruikelijke

tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake

is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van cliënt of van

andere niet aan leverancier toe te rekenen oorzaken of indien de fouten

bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden

kunnen worden vastgesteld. Herstel van verminkte of verloren gegane

gegevens valt niet onder de garantie. De garantieverplichting vervalt

indien cliënt zonder schriftelijke toestemming van leverancier wijzigingen

in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen, welke

toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

25.2 Herstel van fouten zal geschieden op een door leverancier te

bepalen locatie. Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel

programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de

programmatuur aan te brengen.

25.3 Leverancier heeft geen verplichting inzake herstel voor fouten die

na afloop van de in artikel 25.1 bedoelde garantieperiode zijn gemeld,

tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten

welke een zodanige plicht tot herstel omvat.

26. Onderhoud

26.1 Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is

gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur

onderhoud is inbegrepen, zal cliënt overeenkomstig de gebruikelijke

procedures van leverancier geconstateerde fouten in de programmatuur

gedetailleerd aan leverancier melden. Na ontvangst van de melding zal

leverancier zich naar beste vermogen inspannen fouten in de zin van

artikel 6.6 te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere

nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk

van de urgentie op de door leverancier te bepalen wijze en termijn aan

cliënt ter beschikking worden gesteld. Leverancier is gerechtigd tijdelijke

oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende

restricties in de programmatuur aan te brengen. Bij gebreke van

uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal cliënt zelf de gecorrigeerde

programmatuur dan wel de beschikbaar gestelde nieuwe versie installeren,

inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij

gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk

anders overeengekomen is leverancier niet verplicht tot het

uitvoeren van dataconversie.

26.2 Leverancier staat er niet voor in dat de programmatuur zonder

onderbreking, fouten of andere gebreken zal werken of dat alle fouten

of andere gebreken worden verbeterd.

26.3 Leverancier kan de kosten van herstel volgens zijn gebruikelijke

tarieven in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of

onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan leverancier toe te

rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan

leverancier is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane

gegevens valt niet onder onderhoud.

26.4 Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal leverancier

bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur

deze aan cliënt ter beschikking stellen. Drie maanden na het

beschikbaar stellen van een verbeterde versie is leverancier niet meer

verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de oude versie en

tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot een oude

versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe

mogelijkheden en functies kan leverancier van cliënt verlangen dat deze

een nieuwe overeenkomst met leverancier aangaat en dat voor de

terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.

26.5 Indien cliënt niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst

tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst

met leverancier is aangegaan, kan leverancier niet

gehouden worden op een later moment alsnog een onderhoudsovereenkomst

aan te gaan.

26.6 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema

zijn alle bedragen die betrekking hebben op onderhoud van

programmatuur voor aanvang van de onderhoudsperiode verschuldigd.

27. Programmatuur van toeleverancier

27.1 Indien en voor zover leverancier programmatuur van derden aan

cliënt ter beschikking stelt, zullen, mits dat door leverancier schriftelijk

aan cliënt is meegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden

van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van

het bepaalde in deze voorwaarden. Cliënt aanvaardt de bedoelde voorwaarden

van derden. Deze voorwaarden liggen voor cliënt ter inzage

bij leverancier en leverancier zal deze voorwaarden aan cliënt op zijn

verzoek kosteloos toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden

van derden in de verhouding tussen cliënt en leverancier om

welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of

buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze

algemene voorwaarden onverkort.

VERKOOP VAN APPARATUUR

De in dit hoofdstuk “Verkoop van apparatuur” vermelde bepalingen

zijn, naast de Algemene Bepalingen uit deze algemene voorwaarden,

van toepassing indien leverancier apparatuur aan cliënt verkoopt. Voor

zover de strekking van de navolgende bepalingen zich daar niet tegen

verzet zijn onder het begrip ‘apparatuur’ tevens losse onderdelen van

apparatuur begrepen.

28. Selectie van apparatuur, aflevering en risico

28.1 Cliënt draagt het risico van de selectie van de gekochte apparatuur.

Leverancier staat er niet voor in dat de apparatuur geschikt

is voor het door cliënt beoogde gebruik, tenzij in de schriftelijke

koopovereenkomst tussen partijen de gebruiksdoeleinden duidelijk en

zonder voorbehoud zijn gespecificeerd.

28.2 De door leverancier aan cliënt verkochte apparatuur zal aan cliënt

worden afgeleverd op de plaats van het magazijn van leverancier.

Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal leverancier de aan

cliënt verkochte apparatuur afleveren of doen afleveren op een door

cliënt aan te wijzen plaats. Leverancier zal cliënt zo mogelijk tijdig vóór

de aflevering in kennis stellen van het tijdstip waarop hij of de

ingeschakelde vervoerder voornemens is de apparatuur af te leveren.

De door leverancier aangegeven aflevertijden zijn steeds indicatief.

28.3 Aflevering van apparatuur geschiedt op de overeengekomen

plaats tegen de overeengekomen koopprijs. Tenzij uitdrukkelijk anders

overeengekomen, zijn in de koopprijs van de apparatuur niet begrepen

de kosten van vervoer, verzekering, takel- en hijswerk, inhuur van tijdelijke

voorzieningen e.d..

28.4 Het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de apparatuur

gaat over op cliënt bij aflevering aan cliënt. Indien ten behoeve van de

aflevering, al dan niet op verzoek of instructie van cliënt, gebruik wordt

gemaakt van een vervoerder, gaat het risico van verlies, diefstal en

beschadiging van de apparatuur echter reeds over op cliënt op het

moment van afgifte van de apparatuur aan de vervoerder.

28.5 Leverancier zal de apparatuur verpakken volgens de bij hem

geldende gebruikelijke maatstaven. Indien cliënt een bijzondere wijze

van verpakking verlangt, zullen de daaraan verbonden meerkosten

voor zijn rekening zijn. Cliënt zal met verpakkingen die vrijkomen bij

de door leverancier geleverde producten, handelen op een wijze die in

overeenstemming is met de daarvoor geldende overheidsvoorschriften.

Cliënt vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden wegens nietnaleving

van dergelijke voorschriften.

29. Omgevingseisen en installatie

29.1 Cliënt draagt zorg voor een omgeving die voldoet aan de door

leverancier in voorkomend geval gespecificeerde vereisten voor de

apparatuur (bijv. betreffende temperatuur, luchtvochtigheid, technische

omgevingseisen e.d.).

29.2 Indien partijen dit schriftelijk uitdrukkelijk zijn overeengekomen,

zal leverancier de apparatuur installeren of laten installeren. In de

eventuele verplichting tot installatie van apparatuur door leverancier is

niet inbegrepen de verplichting tot het installeren van programmatuur

of tot het uitvoeren van dataconversie.

29.3 Indien leverancier zich heeft verbonden tot installatie zal cliënt

vóór aflevering van de apparatuur een passende installatieplaats met

alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten,

ter beschikking stellen en alle voor de installatie noodzakelijke

instructies van leverancier opvolgen.

29.4 Cliënt zal leverancier voor de uitvoering van de noodzakelijke

werkzaamheden toegang verlenen tot de plaats van installatie

gedurende de normale werkdagen en -uren van leverancier.

30. Garantie

30.1 Leverancier zal zich er naar beste vermogen voor inspannen

eventuele materiaal- en fabricagefouten in de apparatuur, alsmede in

onderdelen die door leverancier in het kader van garantie of onderhoud

zijn geleverd, binnen redelijke termijn kosteloos te herstellen indien

deze binnen een periode van drie maanden na aflevering gedetailleerd

omschreven bij leverancier zijn gemeld. Indien herstel naar het redelijk

oordeel van leverancier niet mogelijk is, herstel te lang gaat duren of

als aan herstel onevenredig hoge kosten zijn verbonden, is leverancier

gerechtigd de apparatuur kosteloos te vervangen door andere, soortgelijke

maar niet noodzakelijkerwijs identieke, apparatuur.

Dataconversie die noodzakelijk is als gevolg van herstel of vervanging

valt buiten de garantie. Alle vervangen onderdelen worden eigendom

van leverancier. De garantieverplichting vervalt indien de materiaal- of

fabricagefouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist,

onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken

zoals brand- of waterschade, of indien cliënt zonder toestemming van

leverancier wijzigingen in de apparatuur of in de onderdelen die door

leverancier in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd,

aanbrengt of doet aanbrengen. Leverancier zal een zodanige toestemming

niet op onredelijke gronden onthouden.

30.2Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze

garantie zullen door leverancier in rekening worden gebracht conform

zijn gebruikelijke tarieven.

30.3 Leverancier heeft geen verplichting inzake herstel voor fouten die

na afloop van de in artikel 30.1 bedoelde garantieperiode zijn gemeld,

tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten welke

een zodanige plicht tot herstel omvat.

31. Apparatuur van toeleverancier

31.1 Indien en voor zover leverancier apparatuur van derden aan cliënt

levert, zullen, mits dat door leverancier schriftelijk aan cliënt is meegedeeld,

voor wat betreft die apparatuur de voorwaarden van die derden

van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende

bepalingen in deze voorwaarden. Cliënt aanvaardt de bedoelde voorwaarden

van derden. Deze voorwaarden liggen voor cliënt ter inzage

bij leverancier en leverancier zal deze aan cliënt kosteloos op zijn

verzoek toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van

derden in de verhouding tussen cliënt en leverancier om welke reden

dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing

worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden

onverkort.

ONDERHOUD VAN APPARATUUR

De in dit hoofdstuk “Onderhoud van apparatuur” vermelde bepalingen

zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden,

van toepassing indien leverancier en cliënt een overeenkomst voor

onderhoud van apparatuur hebben gesloten.

32. Duur van de onderhoudsverplichting

32.1 De overeenkomst voor onderhoud van apparatuur wordt aangegaan

voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke

waarvan een duur van één jaar geldt.

32.2 De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor

de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij cliënt of leverancier de

overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn

van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.

33. Onderhoud

33.1 De inhoud en omvang van de door leverancier te leveren onderhoudsdiensten

en de eventueel bijbehorende serviceniveaus zullen in

een schriftelijke overeenkomst tussen partijen worden vastgelegd. Bij

gebreke daarvan is leverancier verplicht zich ervoor in te spannen naar

beste vermogen storingen die naar behoren door cliënt bij leverancier

zijn gemeld, binnen een redelijke termijn te verhelpen. Onder ‘storing’

wordt in dit hoofdstuk verstaan het niet of niet zonder onderbreking

voldoen aan de door leverancier schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar

gemaakte specificaties van de apparatuur. Van een storing is alleen

sprake indien cliënt deze kan aantonen en deze kan worden gereproduceerd.

33.2 Het onderhoud wordt verricht tijdens de bij leverancier geldende

werkdagen en werkuren.

33.3 Leverancier behoudt zich onder meer het recht voor om zijn

onderhoudsverplichtingen op te schorten voor de tijd dat zich op de

plaats van de opstelling van de apparatuur omstandigheden voordoen

die, naar het oordeel van leverancier, risico’s ten aanzien van de veiligheid

of gezondheid van medewerkers van leverancier met zich

meebrengen.

33.4 Leverancier draagt zorg voor het actueel houden van zijn expertise

omtrent de apparatuur. Leverancier zal alle relevante gegevens

omtrent de aan de apparatuur verrichte werkzaamheden registreren

en vastleggen in zijn administratie. Leverancier zal cliënt op eerste

verzoek inzage verschaffen in de aldus vastgelegde gegevens.

33.5 Vervanging van onderdelen geschiedt indien dit naar het oordeel

van leverancier noodzakelijk is om storingen te herstellen of te voorkomen.

De vervangen onderdelen worden c.q. blijven eigendom van

leverancier.

34. Onderhouds- en gebruiksvoorwaarden

34.1 Cliënt zal, onmiddellijk na het optreden van een storing aan de

apparatuur, leverancier daarvan in kennis stellen door middel van een

door een ter zake kundige medewerker van cliënt opgestelde gedetailleerde

omschrijving van de storing. Cliënt is gehouden het personeel

van leverancier of door leverancier aangewezen derden toegang te verschaffen

tot de plaats van de apparatuur, alle overige noodzakelijke

medewerking te verlenen en de apparatuur aan leverancier ten behoeve

van de onderhoudswerkzaamheden ter beschikking te stellen.

34.2 Op verzoek van leverancier zal een ter zake kundige werknemer

van cliënt voor raadpleging bij onderhoudswerkzaamheden aanwezig

zijn. Cliënt heeft het recht bij alle ten behoeve van cliënt uit te voeren

werkzaamheden aanwezig te zijn.

34.3 Cliënt is bevoegd niet door leverancier geleverde apparatuur en

systemen op de aan client verkochte apparatuur aan te sluiten en daarop

niet door leverancier geleverde programmatuur te installeren. De

kosten van het onderzoeken en verhelpen van storingen die voortvloeien

uit het aansluiten van niet door leverancier geleverde apparatuur of uit

het installeren van niet door leverancier geleverde programmatuur, zijn

voor rekening van cliënt.

34.4 Indien het naar het oordeel van leverancier voor het onderhoud

van de apparatuur nodig is dat de verbindingen van de apparatuur met

andere systemen of apparatuur worden getest, zal cliënt deze andere

systemen of apparatuur alsmede de desbetreffende testprocedures en

informatiedragers ter beschikking van leverancier stellen.

34.5 Bij onderhoudswerkzaamheden benodigd testmateriaal dat niet

tot de normale outillage van leverancier behoort, dient door cliënt ter

beschikking te worden gesteld.

34.6 Cliënt draagt zorg voor de technische, ruimtelijke en telecommunicatievoorzieningen

die nodig zijn om de apparatuur te laten functioneren.

Het onderhoud strekt zich uitdrukkelijk niet over voornoemde

voorzieningen en aansluitingen uit.

34.7 Cliënt draagt het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de

apparatuur gedurende de periode dat leverancier deze onder zich heeft

voor de onderhoudswerkzaamheden. Het wordt aan cliënt overgelaten

dit risico te verzekeren. Alvorens de apparatuur aan leverancier voor

onderhoud aan te bieden draagt cliënt er zorg voor dat van alle in de

apparatuur vastgelegde programmatuur en data een deugdelijke en

volledige reservekopie is gemaakt.

34.8 Leverancier aanvaardt geen onderhoudsverplichtingen voor apparatuur

die niet in Nederland is opgesteld, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk

anders overeengekomen.

34.9 Bij gebreke van een overeengekomen factureringsschema zijn alle

bedragen die betrekking hebben op onderhoud van apparatuur bij

aanvang van de onderhoudsperiode verschuldigd.

35. Uitsluitingen

35.1Werkzaamheden wegens het onderzoek of herstel van storingen

die voortvloeien uit onoordeelkundig gebruik van de apparatuur of van

buiten komende oorzaken, zoals gebreken in communicatielijnen of in

spanningsvoorziening, of koppelingen met c.q. gebruikmaking van

apparatuur, programmatuur of materialen welke niet onder de

overeenkomst vallen, behoren niet tot de verplichtingen van leverancier

op grond van de overeenkomst, en zullen cliënt apart in rekening

worden gebracht tegen de gebruikelijke tarieven.

35.2 In de onderhoudsprijs zijn niet begrepen:

• het vervangen van verbruiksartikelen zoals onder andere magnetische

opslagmedia, en inktlinten;

• de vervangingskosten van onderdelen alsmede onderhoudsdiensten

voor het herstel van storingen die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt

door pogingen tot herstel door anderen dan leverancier;

• werkzaamheden ten behoeve van gedeeltelijke of algehele revisie der

apparatuur;

• modificaties aan apparatuur;

• verplaatsing, verhuizing, herinstallatie van apparatuur of werkzaamheden

ten gevolge hiervan.


  
Contact

Charisma Design
Insulindelaan 30
1521 BC Wormerveer
Tel:0031 (0) 75 202 75 07
info@charisma-design.eu

Social Media

Blijf op de hoogte van alle gebeurtenissen binnen Charisma-Design en volg ons via Facebook en Twitter

Protected by Copyscape Online Plagiarism Software
Stay connected
Inloggen